Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

TKB-Năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ ngày 21/10/2019)

THỜI KHÓA BIỂU

(Áp dụng từ ngày 21/10/2019)

Thứ

6

7

8

9A

9B

2

1

Địa

Tọa

CN

Toán

Phương

Anh

Hiền

Hóa

Loan

2

GDCD

Khánh

TD

Bình

Địa

Tọa

Hóa

Loan

Anh

Hiền

3

Toán

Phương

Địa

Tọa

TD

Bình

Toán

Hạnh

Văn

Khánh

4

Phương

GDCD

Khánh

Anh

Hiền

TD

Bình

Toán

L. Hạnh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Văn

Hằng

Sinh

Hóa

Loan

Phương

Toán

L. Hạnh

2

Toán

Phương

Văn

Hằng

CN

Loan

Tin

L. Hạnh

Địa

Tọa

3

Nhạc

Giang

Sử

Tọa

Sử

Tuấn

Toán

Hạnh

Sinh

4

Anh

Hiền

Nhạc

Giang

Toán

Phương

Sử

Tuấn

Tin

L. Hạnh

5

 

 

Anh

Hiền

Sinh

Địa

Tọa

Sử

Tuấn

4

1

TD

Bình

Toán

Phương

Nhạc

Giang

Văn

Hằng

Anh

Hiền

2

Sinh

Văn

Hằng

Toán

Phương

Toán

Hạnh

Nhạc

Giang

3

Tin

L. Hạnh

Văn

Hằng

Văn

Khánh

Nhạc

Giang

Hiểu

4

Văn

Hằng

Sinh

Anh

Hiền

Phương

Toán

L. Hạnh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

TD

Bình

Toán

Phương

Hóa

Loan

Sinh

Văn

Khánh

2

Anh

Hiền

Văn

Hằng

CN

Loan

Địa

Tọa

Văn

Khánh

3

Sử

Tuấn

Địa

Tọa

Tin

L. Hạnh

Anh

Hiền

Hiểu

4

Toán

Phương

Anh

Hiền

Sử

Tuấn

Văn

Hằng

Địa

Tọa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

Phương

Anh

Hiền

TD

Bình

Toán

L. Hạnh

Văn

Khánh

2

Sinh

Toán

Phương

Văn

Khánh

Văn

Hằng

TD

Bình

3

Anh

Hiền

MT

Chi

Văn

Khánh

Văn

Hằng

Toán

L. Hạnh

4

CN

Chi

Tin

L. Hạnh

Toán

Phương

Sinh

Anh

Hiền

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Văn

Hằng

Toán

Phương

Sinh

Tin

L. Hạnh

Văn

Khánh

2

Văn

Hằng

Sử

Tọa

Văn

Khánh

Anh

Hiền

TD

Bình

3

Tin

L. Hạnh

Phương

Anh

Hiền

Hóa

Loan

Sinh

4

S. Hoạt

Bình

S. Hoạt

Phương

Văn

Hằng

Hóa

Loan

5

 

 

 

 

S. Hoạt

Tọa

S. Hoạt

Hằng

S. Hoạt

Loan

 

THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU THỨ 5

(Áp dụng từ ngày 21/10/2019)

 

 

5

1

CN

Chi

TD

Bình

Tin

L. Hạnh

CN

Loan

GDCD

Khánh

2

MT

Chi

Tin

L. Hạnh

GDCD

Khánh

TD

Bình

CN

Loan

3

HĐNG

Bình

CN

MT

Chi

GDCD

Khánh

Tin

L. Hạnh

4

 

 

HĐNG

HĐNG

Tọa

HĐNG

Hằng

HĐNG

Loan

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ghi chú:        

          - Thời gian vào học: Buổi sáng vào 6 giờ 45 phút, điểm 7 giờ; buổi chiều vào 13 giờ 45 phút, điểm 14 giờ.

- Thực hiện giảng dạy môn HĐNG vào tuần 1 và tuần 3 của tháng (2 tiết/tháng).                                     

- Thực hiện giảng dạy Hướng nghiệp của khối 9 vào tuần 4 của tháng (1 tiết/tháng) vào TKB của môn HĐNGLL). Môn Hướng nghiệp thực hiện từ tháng 8.

                                                                                           

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                  Mai xuân Hiểu

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Văn Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Văn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình